KERAMIKVASE KAKTUS

Ø 10 cm, H 12 cm

Preis: 12,70 €